XLX Multiprotocol Gateway Reflector                    OZ-DMR Networks
   XLX858 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Proudly Sponsored by OZ-DMR Networks  /  Service uptime: 2 days 16:50:18
oz-dmr@oz-dmr.uk